Why is the Trust necessary and why should we get involved?

Our children and grandchildren's lives are on the line.

South Africa is currently a country plagued by massive inequalities and disadvantages in many of our communities.

 

Those who know our country's history have to admit that it is a history characterized by the extortion of people and the deprivation of dignity, property and opportunities. This legacy has left substantial psychological scars on millions of people and is probably one of the main reasons why our country is currently groaning under unheard of levels of violence. 

 

South Africa is not going to be rebuilt by simply waving a magic wand, but with millions of small deeds testifying to faithfulness, loyalty, a willingness to serve and concrete acts that lead to forgiveness.

Believers and the church should set an example. This is why we want to encourage you to get involved this year, individually or as a congregation, and make a contribution to the Hope and Reconciliation Trust and the building up of our country. 

Please feel free to contact us so that we can continue the conversation. 

Waarom is die Trust nodig en hoekom moet ons betrokke wees?

Ons kinders en kleinkinders se toekoms is op die spel.

Suid-Afrika is tans steeds ’n land met massiewe ongelykhede en agterstande in sommige gemeenskappe.

Wie erns maak met die geskiedenis sal moet erken dat daar hartseer uitbuiting van mense en die ontneem van menswaardigheid, eiendom en geleenthede plaasgevind het. Hierdie geskiedenis het geweldige psigologiese letsels op miljoene mense gelaat en is waarskynlik een van die oorsake waarom die land tans kreun onder ongehoorde vlakke van geweld.

Die land gaan nie met een swaai van n towerstaf herbou word nie, maar met miljoene klein dade van getrouheid, lojaliteit, diensbaarheid en konkrete handelinge wat tot vergifnis kan lei.

Gelowiges en die kerk behoort hierin ’n voorbeeld te stel. Daarom wil ons jou graag versoek om vanjaar persoonlik of as gemeente ’n bydrae tot die Hoop en Versoening Trust en die opbou van ons land te lewer.

Maak asseblief gerus kontak met ons kantoor dan gesels on verder.